Završen je projekt „Mladi u riječkom programu“!

Cilj projekta bio je upoznati mlade s područja grada Rijeke s lokalnim politikama za mlade i omogućiti mladima sudjelovanje u izradi Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022.

Sudjelovanje mladih organiziralo se provođenjem fokus grupa pod vodstvom i moderiranjem Udruge Delta. Održano je ukupno 6 fokus grupa sa sljedećim temama:

  1. Aktivno sudjelovanje mladih (01.06.2017. // 09:00 – 12:00h)
  2. Obrazovanje (07.06.2017. // 09:00 – 12:00h)
  3. Kultura i mladi (07.06.2017. // 13:00 – 16:00h)
  4. Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme (08.06.2017. 09:00 – 12:00h)
  5. Zapošljavanje i poduzetništvo (08.06.2017. // 16:00 – 19:00h)
  6. Informiranje mladih (25.01.2018. // 13:00 – 16:00h)

Na fokus grupama sudjelovali su mladi i zaposlenici Grada Rijeke, točnije zaposlenici onih Odjela koji su zaduženi za provedbu određenih područja Programa (npr. na fokus grupi „Obrazovanje“ sudjelovale su zaposlenice Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke).Na početku svake fokus grupe mladima je predstavljen proces izrade Programa, kao i sadržaj određenog područja (npr. na fokus grupi „Obrazovanje“ predstavio se sadržaj područja Programa „Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja“). Zatim su mladi imali priliku izreći svoje mišljenje i davati prijedloge o sadržaju ciljeva i mjera odabranog područja Programa. Zaposlenici Grada Rijeke imali su priliku dodatno pojasniti pojedine ciljeve i mjere, kao i izravno komunicirati s mladima.

Mladi su tako dali doprinos nastanku Programa, a sugestije mladih uzete su u obzir pri izradu završne verzije Programa, kojeg je nakon procesa javnog savjetovanja (27. kolovoza do 27. rujna 2017.g.) Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo 28. studenoga 2017.g.

U sklopu projekta „Mladi u riječkom programu“ izrađena je, uređena i izdana publikacija „Mladi u riječkom programu – kako je nastao Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.g.“. Publikacija sadrži kratak presjek Nacionalnog programa za mlade 2014.-2017. na temelju kojeg je pisan Program za mlade Grada Rijeke. U publikaciji se sažeto prikazao proces nastanka samog Programa, proces uključivanja mladih u pisanje Programa, te sadržaj pojedinih područja Programa (ciljevi, mjere, nositelji i suradnici na provedbi pojedinih mjera).  Također, publikacija sadrži dodatne informacije i pojašnjenja procesa strukturiranog dijaloga i fokus grupa.

Publikaciju možete preuzeti OVDJE.

Iako je projekt gotov, sljedeće školske i akademske godine planiramo organizirati javno događanje na kojem ćete dobiti publikacije i dobiti dodatne informacije – pratite nas!

Projekt „Mladi u riječkom programu“ provela je Udruga Delta uz financijsku podršku Agencije za mobilnost i programe EU, kroz program Erasmus+, KA3, u suradnji s Gradom Rijekom.